Vše­o­bec­né obchod­ní pod­mín­ky pro posky­to­vá­ní služeb

 

Jmé­no pod­ni­ka­te­le:    Vero­ni­ka Trn­čá­ko­vá Kuželová

Mís­to pod­ni­ká­ní:        Rymi­ce 135, 76901 Holešov

IČO:                         08634751

 

Zapsa­ná v živ­nos­ten­ském rejstří­ku u Měst­ské­ho úřa­du v Holešově

 

(dále také jen „Posky­to­va­tel“)

 

 1. Obec­ná ujednání

 

 1. Tyto obchod­ní pod­mín­ky upra­vu­jí v sou­la­du s usta­no­ve­ním § 1751 odst. 1 záko­na č. 89/2012 Sb., občan­ský záko­ník, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů (dále jen „občan­ský záko­ník“) vzá­jem­ná prá­va a povin­nos­ti smluv­ních stran vznik­lé v sou­vis­los­ti se zájmem či vyu­ži­tím slu­žeb na www.polytechnikaveru.cz mezi posky­to­va­te­lem a zákaz­ní­kem, kte­rý je spo­tře­bi­te­lem (jiná fyzic­ká osoba). 
 2. Tyto obchod­ní pod­mín­ky se neu­plat­ní v pří­pa­dech, kdy je zákaz­ní­kem práv­nic­ká oso­ba nebo fyzic­ká oso­ba, kte­rá jed­ná při objed­ná­ní zbo­ží v rám­ci své pod­ni­ka­tel­ské činnosti.
 3. Posky­to­va­tel zří­dil pro zákaz­ní­ky mož­nost regis­tra­ce do jejich jed­not­li­vých účtů, jejichž pro­střed­nic­tvím zákaz­ník rea­li­zu­je své objed­náv­ky slu­žeb či služ­by pří­mo vyu­ží­va­jí. Při regis­tra­ci je zákaz­ník povi­nen uvá­dět správ­né a prav­di­vé úda­je. Posky­to­va­tel si vyhra­zu­je prá­vo zru­šit účet, pokud zákaz­ník poru­šil své povin­nos­ti vyplý­va­jí­cí z těch­to pod­mí­nek či z dal­ších ujed­ná­ní (vč. uza­vře­ných smluv) mezi Posky­to­va­te­lem a zákazníkem. 
 4. Pří­stup k uži­va­tel­ské­mu účtu je zabez­pe­čen uži­va­tel­ským jmé­nem a hes­lem, za bez­peč­nost své­ho hes­la a zame­ze­ní pří­stu­pů neo­práv­ně­ných osob ke své­mu účtu odpo­ví­dá zákazník.
 5. Posky­to­va­tel si vyhra­zu­je prá­vo, že služ­by jím pre­zen­to­va­né nemu­sí být vždy dostupné.
 6. Smluv­ní vztah (uza­vře­ní smlou­vy o posky­to­vá­ní slu­žeb, dále také jen „smlou­va“) mezi Posky­to­va­te­lem a zákaz­ní­kem vzni­ká akcepta­cí doru­če­né objed­náv­ky, kte­rá je Posky­to­va­te­lem zaslá­na zákaz­ní­ko­vi na jeho emai­lo­vou adresu.
 7. Zákaz­ník sou­hla­sí s pou­ži­tím komu­ni­kač­ních pro­střed­ků na dál­ku při uza­ví­rá­ní smlouvy.

 

 1. Cena a pla­teb­ní podmínky
 2. Zákaz­ník zís­ká­vá pří­stup ke služ­bám po zapla­ce­ní plné sta­no­ve­né ceny, není-li u jed­not­li­vých slu­žeb sta­no­ve­no jinak.
 3. V rám­ci akcepta­ce objed­náv­ky je uve­de­na cena služ­by a způ­so­by její úhra­dy a lhů­ta splat­nos­ti se sta­no­vu­je na 14 dnů. Plat­ba je možná:
 4. a) Ban­kov­ním pře­vo­dem na účet Poskytovatele
 5. Daňo­vý doklad – fak­tu­ru vysta­ví Posky­to­va­tel zákaz­ní­ko­vi po uhra­ze­ní ceny a zašle jej v elek­tro­nic­ké podo­bě na elek­tro­nic­kou adre­su zákazníka.
 6. Není-li výslov­ně sta­no­ve­no jinak, nelze sle­vy Posky­to­va­te­le vzá­jem­ně kombinovat.

 

III. Dal­ší ujednání

 1. Posky­to­va­tel je vyko­na­va­te­lem autor­ských práv k webům a jejich jed­not­li­vým sou­čás­tem, mají-li cha­rak­ter autor­ské­ho díla, není-li v rám­ci webů uve­de­no jinak. Posky­to­va­tel je vyko­na­va­te­lem autor­ských práv k sou­čás­tem onli­ne pro­duk­tů, mají-li cha­rak­ter autor­ské­ho díla. Uži­tí díla bez sou­hla­su Posky­to­va­te­le či jaký­ko­liv jiný neo­práv­ně­ný výkon práv k dílům je zaká­zán. Ten­to zákaz zna­me­ná zejmé­na zame­ze­ní nedo­vo­le­né­ho kopí­ro­vá­ní, pře­bí­rá­ní a šíře­ní a dal­ší­ho neo­práv­ně­né­ho naklá­dá­ní s weby vč. člán­ků, foto­gra­fií, gra­fic­kých prv­ků apod. 

 

 1. Zákaz­ník je v pozi­ci spo­tře­bi­te­le a je opráv­něn od smlou­vy uza­vře­né s Posky­to­va­te­lem pro­střed­ky komu­ni­ka­ce na dál­ku odstou­pit ve lhů­tě 14 dnů ode dne uza­vře­ní smlou­vy, a to i bez uve­de­ní důvo­dů. V tako­vém pří­pa­dě mu Posky­to­va­tel bez­od­klad­ně vrá­tí uhra­ze­nou cenu či její poměr­nou část (s ohle­dem na uži­tí služ­by) bez­ho­to­vost­ním pře­vo­dem na účet zákaz­ní­ka. Ten­to postup se neu­plat­ní, byla-li před uply­nu­tím uve­de­né lhů­ty smlou­va ze stra­ny Posky­to­va­te­le již splněna.

 

 1. Posky­to­va­tel je opráv­něn od smlou­vy odstou­pit, jestli­že není mož­né z objek­tiv­ních důvo­dů služ­bu za původ­ních pod­mí­nek poskyt­nout, plně­ní se sta­ne objek­tiv­ně nemož­ným nebo pro­ti­práv­ním, v pří­pa­dě pod­stat­né­ho poru­še­ní těch­to pod­mí­nek, smlou­vy či jed­ná­ní při uži­tí webu a slu­žeb Posky­to­va­te­le zákaz­ní­kem. Odstou­pe­ní je účin­né doru­če­ním ozná­me­ní zákazníkovi. 
 2. K mimosoud­ní­mu řeše­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů z kup­ní smlou­vy je pří­sluš­ná Čes­ká obchod­ní inspek­ce, se síd­lem Ště­pán­ská 567/15, 120 00 Pra­ha 2, IČ: 000 20 869, inter­ne­to­vá adre­sa: https://adr.coi.cz/cs. Plat­for­mu pro řeše­ní spo­rů on-line nachá­ze­jí­cí se na inter­ne­to­vé adre­se http://ec.europa.eu/consumers/odr je mož­né vyu­žít při řeše­ní spo­rů mezi Posky­to­va­te­lem a zákaz­ní­kem ze smlouvy.
 3. Zákaz­ník je opráv­něn v sou­la­du s ust. § 1914 občan­ské­ho záko­ní­ku uplat­nit svá prá­va z vad­né­ho plně­ní, a to v pří­pa­dě, vyka­zu­je-li poskyt­nu­tá služ­ba roz­por s jeho objed­náv­kou. Vadu je povi­nen uplat­nit u Posky­to­va­te­le na adre­se jeho pro­vo­zov­ny Rymi­ce 135, 76901 Hole­šov nebo telefonicky

+420 724311608 či emai­lem na emai­lo­vou adre­su info@polytechnikaveru.cz bez­od­klad­ně po jejím zjiš­tě­ní a může se domá­hat a) nahra­ze­ním bez­vad­ným plně­ním, b) dopl­ně­ním či poskyt­nu­tím náhrad­ní služ­by, c) sle­vy z ceny.

 1. Závě­reč­ná ustanovení
 2. Usta­no­ve­ní odchyl­ná od obchod­ních pod­mí­nek je mož­né sjed­nat ve smlou­vě uza­vře­né mezi Posky­to­va­te­lem a zákaz­ní­kem. Odchyl­ná ujed­ná­ní ve smlou­vě mají před­nost před usta­no­ve­ní­mi obchod­ních podmínek.
 3. Usta­no­ve­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů a naklá­dá­ní s coo­kies nalez­ne­te v pří­sluš­ných sek­cích naše­ho webu.
 4. Zně­ní obchod­ních pod­mí­nek může Posky­to­va­tel měnit či dopl­ňo­vat. Tím­to usta­no­ve­ním nejsou dotče­na prá­va a povin­nos­ti vznik­lá po dobu účin­nos­ti před­cho­zí­ho zně­ní obchod­ních podmínek.
 5. Je-li někte­ré usta­no­ve­ní obchod­ních pod­mí­nek neplat­né nebo neú­čin­né, nebo se tako­vým sta­ne, namís­to neplat­ných usta­no­ve­ní nastou­pí usta­no­ve­ní, jehož smy­sl se neplat­né­mu usta­no­ve­ní co nej­ví­ce při­bli­žu­je. Neplat­nos­tí nebo neú­čin­nos­tí jed­no­ho usta­no­ve­ní není dotče­na plat­nost ostat­ních ustanovení.

V Hole­šo­vě dne 11.6.2021