Vaše registrace na on-line festival proběhla v pořádku!

 

 

Den před začát­kem koná­ní fes­ti­va­lu ode mne obdr­ží­te e‑mail s podrob­ný­mi infor­ma­ce­mi a úvod­ním videem 🙂

(Dopo­ru­ču­ji hlí­dat si slož­ku doru­če­ných, ale i pří­pad­ně hro­mad­ných zpráv či SPAMU).

 

Vol­né chví­le si do doby koná­ní toho­to fes­ti­va­lu může­te “zkrá­tit” v mé face­boo­ko­vé skupince

“POLY­tech­nic­ké INSPIRACE PRO ŠKOLKÁČKY”,

do kte­ré Vás tím­to srdeč­ně zvu 🙂

 

Krás­ný den, Veronika