O mně

 

 

„Odbor­ník nemu­sí být jen lékař nebo ajťák, ale i řeme­sl­ník.
Chy­bí nám posi­lo­vá­ní poci­tu, že něco umět a být šikov­ný
je vel­ká hodnota.“

—  Olga Girst­lo­vá, šéf­ka Nada­ce ZET

Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
Bc. Veronika Trnčáková Kuželová

Jmenuji se Veronika Trnčáková Kuželová

Jsem mami­nou šes­ti­le­té cácor­ky, roč­ní­ho brouč­ka a milu­ji čoko­lá­du 😊

Mimo to jsem (či byla jsem) také:

 

 • Lek­tor­ka – vzdě­lá­vá­ní dospělých
 • Peda­gog MŠ – ve tří­dě před­ško­lá­ků, v logo­pe­dic­ké třídě
 • Prů­vod­ce v les­ním klubu
 • Autor­ka čtyř­tý­den­ní­ho on-line kur­zu ŘEMESLNÁ DÍLNA aneb pra­cov­ní akti­vi­ty pro škol­káč­ky, do kte­ré­ho se v loň­ském běhu při­hlá­si­lo více než 120 nad­še­ných peda­go­gů a maminek
 • Autor­ka pub­li­ka­ce POLYPOHÁDKY aneb Rea­li­zu­je­me s dět­mi před­škol­ní­ho věku poly­tech­nic­kou výchovu
 • Zakla­da­tel­ka face­boo­ko­vé sku­pi­ny POLY­tech­nic­ké INSPIRACE PRO ŠKOLKÁČKY s více než 5.100 členy
 • Pořa­da­tel­ka on-line fes­ti­va­lů POLYTECHNIKA PRO MATEŘINKY

Jak začala moje „POLYTECHNICKÁ CESTA“? 

Vlast­ně mno­hem dří­ve, než jsem si ješ­tě nedáv­no mys­le­la. 

Jako dítě jsem vyrůs­ta­la na malém měs­teč­ku, kde bylo napros­to běž­né, že děti pobí­ha­jí a sko­ta­čí zce­la svo­bod­ně od rána do veče­ra ven­ku a věnu­jí se růz­no­ro­dým akti­vi­tám. Pomá­ha­jí dědeč­ko­vi s pra­cí na poli, tatín­ko­vi s pra­cí v díl­ně, při řeme­sl­ných čin­nos­tech, mamin­ce při vaře­ní či vyšívání.

Dalo by se tedy říci, že již odtud pra­me­ní i mé sou­čas­né zamě­ře­ní na poly­tech­nic­kou výcho­vu jako celek – ať už se jed­ná o rea­li­za­ci řeme­sl­ných tech­nik, prá­ci se dře­vem, expe­ri­men­to­vá­ní či envi­ron­men­tál­ní téma­ti­ku… 

Jak je tomu dnes?

V sou­čas­né době je tomu již cca 6 let, když se tomu­to téma­tu věnu­ji cíle­ně a inten­ziv­ně. Akti­vi­ty a čin­nos­ti, jež spa­da­jí do oblas­ti poly­tech­nic­ké výcho­vy rea­li­zu­ji jak s dět­mi v MŠ, tak také doma se svou 6tiletou dcer­kou, kte­rá si přá­la umís­tit do své­ho poko­jíč­ku mís­to pane­nek vel­ký pra­cov­ní ponk plný nej­růz­něj­ší­ho nářa­dí
a mate­ri­á­lů 😀

Infor­ma­ce a inspi­ra­ce čer­pám tedy jak z pra­xe, tak také z růz­ných semi­ná­řů, kon­fe­ren­cí a kur­zů a v nepo­sled­ní řadě také z odbor­ných pub­li­ka­cí. 

Přes pět let se rov­něž věnu­ji tomu­to téma­tu na svých semi­ná­řích
a webi­ná­řích, kte­rý­mi pro­šly již stov­ky spo­ko­je­ných paní uči­te­lek
z mateř­ských škol.

Bc. Veronika Trnčáková Kuželová

Zajímá-li Vás, kde jsem ke svým profesím získala kvalifikaci, čtěte dále:

 • Masa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta Brno, Filo­zo­fic­ká fakul­ta, obor Peda­go­gi­ka
 • Střed­ní peda­go­gic­ká ško­la Kro­mě­říž, obor Před­škol­ní a mimo­škol­ní pedagogika
 • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz Lek­to­ra pro dal­ší vzdě­lá­vá­ní peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků
 • Kurz Mon­tes­so­ri – „Cvi­če­ní prak­tic­ké­ho živo­ta a Smys­lo­vý materiál“
 • Kurz Učí­me se ven­ku – pod zášti­tou envi­ron­men­tál­ní­ho cen­t­ra TEREZA
 • Zahra­nič­ní stáž v Les­ní MŠ Dráž­ďa­ny, tuzem­ská stáž v les­ní MŠ Jur­ta Děčín

Reference

Ze závě­reč­ných ano­nym­ních dotaz­ní­ků o mne napsali…

„Co oce­ňu­je­te na lektorovi?“

 • Paní má pří­jem­ný a zají­ma­vý hlas a dob­ře se poslou­chá. Jde vidět, že má svou prá­ci ráda.
 • Uči­tel­ka z pra­xe, prak­tic­ké zkušenosti.
 • Schop­nost sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lit téma.
 • Vel­mi pří­jem­ná a ochot­ná lek­tor­ka, kte­rá hez­ky a kva­lit­ně pře­dá­vá informace.
 • Pří­jem­né vystu­po­vá­ní, pří­jem­ný hlas. Plno zku­še­nos­tí a odbor­ná vzdělanost.
 • Pře­hled, vyni­ka­jí­cí slov­ní záso­ba, doko­na­lý přednes.
 • Lek­tor­ka byla úžas­ná, milá, pří­jem­ná a vel­mi při­pra­ve­ná, kre­a­tiv­ní, ráda si ji poslech­nu opakovaně.

Ráda polytechnickou výchovou provedu i Vás