Nabídka mých služeb

Oslo­vu­je Vás téma poly­tech­nic­ké výchovy?

Chy­bí Vám inspi­ra­ce, námě­ty a tipy z oblas­ti vědy
a tech­ni­ky, výzku­mu či envi­ron­men­tál­ní tématiky?

Hle­dá­te nové informace?

Vrtá Vám hla­vou otáz­ka, jak na to?

Pronikněte společně se mnou do tajů polytechnické výchovy

Webináře

Pre­fe­ru­je­te vzdě­lá­vá­ní z pohod­lí Vaše­ho domo­va v on-line světe?

For­mu webi­ná­řů, tedy on-line ško­le­ní,  rea­li­zu­ji pod zášti­tou spo­leč­nos­ti INFRA (osmi­ho­di­no­vé akre­di­to­va­né webi­ná­ře či dvou­ho­di­no­vé nea­kre­di­to­va­né), jíž jsem cer­ti­ko­va­ným lek­to­rem a rov­něž pod zášti­tou ško­lí­cí­ho stře­dis­ka KVIC.

Semináře

Dává­te radě­ji před­nost osob­ní­mu setkání?

Pokud si vše rádi na vlast­ní kůži vyzkou­ší­te a osa­há­te, mám pro Vás nabíd­ku pre­zenč­ních seminářů.

Potká­me se?

On-line kurzy

Hle­dá­te oprav­du uce­le­né infor­ma­ce
k téma­tu řeme­sl­né dílny?

Při­pra­vi­la jsem pro Vás uni­kát­ní čtyř­tý­den­ní on-line kurz, ve kte­rém
na Vás čeká nejen spous­ta uži­teč­ných infor­ma­cí, videí a pdf mate­ri­á­lů
jak na to, ale také nepře­ber­né množ­ství inspirací.

Od pod­zi­mu 2022 může­te mé webi­ná­ře z oblas­ti poly­tech­nic­ké výcho­vy nalézt také u spo­leč­nos­ti Vše pro jes­le a školky.

Řemeslná dílna

aneb pra­cov­ní akti­vi­ty pro školkáčky

Takto hodnotí kurz účastníci minulých běhů

„Kurz byl pro mě vel­mi pří­nos­ný, jsem začí­na­jí­cí paní uči­tel­ka, sice už s dvou­le­tou pra­xí, ale zapá­le­ná pro řeme­sl­né čin­nos­ti.  Po kur­zu jsem si jis­tá že zvlád­nu toto ve škol­ce roz­jet. Děku­ji moc.

Marta Poláčková

„Videa super, mys­lím, že tam bylo řeče­no vždy vše, jas­ně a věč­ně. Oce­ňu­ji nejen spous­tu nápa­dů, ale i odka­zů, knih a spous­tu dal­ší­ho z Vaší pra­xe , kte­ré ste nám byla ochot­ná pře­dat 🙂 Po tom­to kur­zu pře­mýš­lím o tom, si udě­lat krou­žek řeme­sl­né dílničky.Celý kurz byl moc inspi­ra­tiv­ní a hlav­ně dob­ře vysvět­len,  jak popří­pa­dě začít s řeme­sl­ným kout­kem ve škol­ce i s plnou tří­dou dětí :-)“

Radka Vašíčková

„Pro mě byl kurz nadu­pa­ný zají­ma­vost­mi od začát­ku do kon­ce. Pra­cu­je­me v MŠ spí­še ve vel­ké sku­pi­ně a jed­not­ně, tak­že já sbí­ra­la infor­ma­ce snad úpl­ně o všem. Líbí se mi, jak je kurz zpra­co­ván, necho­dí se kolem hor­ké kaše a vše je jas­ně, struč­ně a hlav­ně názor­ně vysvět­le­no. Já sta­vím názor­nost na 1. mís­to, pro­to­že v dneš­ní bez­kon­takt­ní době něco vysvět­lo­vat v cha­tech je zdlou­ha­vé a pro­miň­te mi výraz — otrav­né. Navíc to stej­ně kaž­dý může pocho­pit jinak. Kurz obsa­hu­je všech­ny pod­stat­né a důle­ži­té infor­ma­ce, kte­ré k nastar­to­vá­ní poly­tech­nic­ké výcho­vy potře­bu­je­me. Líbí se mi “pod­no­so­vý sys­tém” na prá­ci pro děti. V nepo­sled­ní řadě paní lek­tor­ka půso­bí vel­mi pří­jem­ně a sym­pa­tic­ky, hez­ky se poslou­chá a člo­věk má oka­mži­tě chuť vrh­nout se s dět­mi do tvo­ře­ní. Za mě tedy super. Moc děku­ji a bylo mi potě­še­ním a vel­kým přínosem.“

Marcela Moravcová, DiS.
w

„Vše vždy fun­go­va­lo tech­nic­ky. Mož­nost shléd­nout jed­not­li­vé čás­ti kur­zu pod­le vlast­ních časo­vých mož­nos­tí, mož­nost shléd­nu­tí zázna­mu závě­reč­né­ho vysí­lá­ní. Mož­nost vyu­ží­vá­ní zdro­jů z kur­zu po dobu půl roku. Vel­ké množ­ství růz­ných inspi­ra­cí pro mate­ri­á­ly, čin­nos­ti, kon­krét­ní výrob­ky. Poskyt­nu­tí vel­ké­ho množ­ství vol­ně dostup­ných meto­dik z inter­ne­tu i tipy na sou­vi­se­jí­cí pub­li­ka­ce.

Mgr. Jana Šparlinková

Webináře, semináře a kurzy Vám na míru

Nevyhovují Vám dané termíny?
Preferujete jiný den, čas, místo?
Máte svoji představu o konkrétním obsahu?

Napiš­te mi a spo­leč­ně vše vyla­dí­me a vytvo­ří­me dle Vašich požadavků.