Oslovuje Vás téma polytechnického vzdělávání dětí?

Zajímá Vás, proč je skvělé se polytechnickým aktivitám a činnostem s dětmi věnovat?

Chcete načerpat zajímavé inspirace a informace z oblasti vědy a techniky, pokusů a experimentů či environmentální oblasti vztahující se k tématu POVOLÁNÍ a TRADIČNÍCH ŘEMESEL?

Připojte se k ryze praktickému on-line festivalu POLYTECHNIKA PRO MATEŘINKY II.
“Ten dělá to a ten zas tohle” a těmto otázkám přijdete na kloub.

Pojďte se učit od těch, kteří už znají to, co Vy chcete znát!

ČEKÁ NA VÁS

odborníků ze světa polytechnické výchovy

praktických videí/rozhovorů

dny plné inspirativních tipů a informací

JAKO BONUS – MOŽNOST VYHRÁT A ODNÉST SI Z FESTIVALU JEŠTĚ NAVÍC, V RÁMCI CELOFESTIVALOVÉ SOUTĚŽE, NĚKOLIK HODNOTNÝCH CEN A DARŮ

LIDÉ A TÉMATA FESTIVALU

Veronika Trnčáková Kuželová

Řemes­la ve svě­tě pohá­dek -
O sle­pič­ce a kohoutkovi

Marcela Zajícová

Marcela Zajícová

Je libo semi­nář? A co takhle rov­nou řemeslný/polytechnický?

Dominika Coufalová

Dominika Coufalová

Zahrajme si na vědátory!

Petra Frojdová

Petra Frojdová

Prá­ce s vlnou a slá­mou v roč­ním období

Vojtěch Pavelčík

Vojtěch Pavelčík

Nářa­dí pro před­ško­lá­ky
na vlast­ní oči

Marie Kupčáková

Marie Kupčáková

Věže a domečky

Jana Zetková

Šva­dlen­ka v cen­t­rech aktivit

Can­va – prá­ce vše­ho druhu

Petra Nejedlá

Petra Nejedlá

Logo­hrát­ky s „dje­vo­jub­cem“ aneb Když se spo­jí poly­tech­ni­ka s logopedií

Petra Skřivánková

Petra Skřivánková

Tvo­ři­vá hra – tvo­ří­me a hra­je­me si s ovčí vlnou

Ludmila Bakonyi Selingerová

Ludmila Bakonyi Selingerová

Jak se dělá kniha

Jana Šestáková

Jana Šestáková

Vyrob­te si peri­skop a „vyča­ruj­te“ prstýnek!

Jana Theresia Chroustová

Jana Theresia Chroustová

Vyrá­bí­me pomůcky 

na doma i do školky

Máme rádi zvířata

Jana Höklová

Jana Höklová

Uši­je­me — zahrajeme

Jana Höklová

Martina Müller

Kucha­ři­na, to je psina!

MOŽNOSTI REGISTRACE MÁTE DVĚ:

  1. Regis­truj­te se za sym­bo­lic­ký popla­tek 299 Kč.

 

  1. Zakup­te si neo­me­ze­ný pří­stup k fes­ti­va­lo­vým videím/rozhovorům + záznam prv­ní­ho on-line poly­tech­nic­ké­ho fes­ti­va­lu POLYTECHNIKA PRO MATEŘINKY  - to vše za cenu 599 Kč

(Fes­ti­va­lo­vá videa pro Vás, v tom­to pří­pa­dě, nebu­dou dostup­ná pou­ze po dobu trvá­ní tří­den­ní­ho fes­ti­va­lu (videa pro daný den vždy po dobu 24 hodin), nýbrž neo­me­ze­ně. Videa si bude­te moci pro­chá­zet svým tem­pem, v rám­ci Vašich aktu­ál­ních časo­vých mož­nos­tí. Navíc se k nim bude­te moci opa­ko­va­ně vra­cet, čer­pat z nich a inspi­ro­vat se jimi, kdy­ko­liv bude­te potřebovat.

Jako bonus v rám­ci toho­to balíč­ku zís­ká­te také neo­me­ze­ný pří­stup k prv­ní­mu roč­ní­ku poly­tech­nic­ké­ho on-line fes­ti­va­lu POLYTECHNIKA PRO MATEŘINKY, kte­rý pro­bě­hl v létě 2022.)

Regis­tru­ji se za sym­bo­lic­kou
cenu

299 Kč

Regis­tru­ji se k neo­me­ze­né­mu pří­stu­pu k fes­ti­va­lo­vým videím/rozhovorům

za 599 Kč

KDO VÁS CELÝM ON-LINE FESTIVALEM PROVEDE?

Mé jméno je Veronika Trnčáková Kuželová.

Jsem peda­go­gem MŠ, lek­tor­kou poly­tech­nic­kých semi­ná­řů a webi­ná­řů, autor­kou on-line kur­zu ŘEMESLNÁ DÍLNA, pří­le­ži­tost­nou pub­li­cist­kou a také mamin­kou dvou báječ­ných dětí.

Oblas­ti poly­tech­nic­ké výcho­vy a vzdě­lá­vá­ní dětí před­škol­ní­ho věku se inten­ziv­ně věnu­ji cca 6 let. Akti­vi­ty a čin­nos­ti, jež spa­da­jí do této oblas­ti rea­li­zu­ji jak s dět­mi v MŠ, tak také doma se svou 6tiletou dcer­kou, kte­rá si přá­la umís­tit do své­ho poko­jíč­ku mís­to pane­nek vel­ký pra­cov­ní ponk plný nej­růz­něj­ší­ho nářa­dí a materiálů 😀

Infor­ma­ce a inspi­ra­ce čer­pám tedy jak z pra­xe, tak také z růz­ných semi­ná­řů, kon­fe­ren­cí a kur­zů a v nepo­sled­ní řadě také z odbor­ných publikací.

Přes pět let se rov­něž věnu­ji tomu­to téma­tu na svých semi­ná­řích a webi­ná­řích, kte­rý­mi pro­šly již stov­ky spo­ko­je­ných paní uči­te­lek
z mateř­ských škol.

Na zákla­dě svých zna­los­tí a zku­še­nos­tí jsem v před­loň­ském roce, pod zášti­tou nakla­da­tel­ství spo­leč­nos­ti INFRA, vyda­la pub­li­ka­ci s názvem POLYPOHÁDKY aneb Rea­li­zu­je­me s dět­mi před­škol­ní­ho věku poly­tech­nic­kou výchovu.

Dozvě­dět se více o mé oso­bě může­te na webo­vých strán­kách www.polytechnikaveru.cz,  na face­boo­ko­vé strán­ce POLY­tech­ni­ka Veru nebo mne může­te nalézt ve face­boo­ko­vé sku­pi­ně POLY­tech­nic­ké INSPIRACE PRO ŠKOLKÁČKYkde se může­te při­dat k více než 5.100 peda­go­gům a mamin­kám sdí­le­jí­cím růz­no­ro­dé poly­tech­nic­ké námě­ty, rady a inspirace.

DO ZAČÁTKU ON-LINE FESTIVALU ZBÝVÁ:

Den(y)

:

Hodina(y)

:

Minu­ty

:

Sekund